Kursus ini diperkenalkan sebagai satu keperluan untuk mempelajari disiplin ilmu-ilmu agama sebagai bahasa rujukan utama. Pelajar didedahkan dengan karya-karya klasik nahu Arab dan dapat melihat perbandingan dan perbizaan pendapat para ulama nahu Arab dalam memahami teks al-Quran dan al-Sunnah serta karya-karya klasik yang lain dalam disiplin ilmu-ilmu pengajian Islam.