Untuk pendedahan kepada latihan dalam mode blended learning.